SAIRAUSKASSAN JÄSENYYS

SAIRAUSKASSAN JÄSENYYS, JÄSENMAKSU JA KASSASTA EROAMINEN


KUKA VOI KUULUA SAIRAUSKASSAAN
Sairauskassan toimintapiirin muodostavat Oy Metsä-Botnia Ab:n, M-real Oyj:n, Noviant Oy:n, Specialty Minerals Nordic Oy:n ja Äänevoima Oy:n Äänekosken tuotantolaitoksilla sekä Finnforest Oyj:n ja Kumpuniemen Voima Oy:n Suolahden työskentelevät työntekijät ja toimihenkilöt. Lisäksi toimintapiiriin kuuluvat Metsämannut Oy:lle ja Mittaportti Oy:lle siirtyneet sairauskassan jäsenet. Myös määräaikaisessa työsuhteessa olevat työntekijät ja toimihenkilöt voivat kuulua sairauskassaan, eivät kuitenkaan ne henkilöt, joiden työsuhde on tilapäinen ja lyhytaikainen (esimerkiksi kesätyöntekijät). Työssä olevien jäsenten ohella sairauskassaan voi kuulua työnan­tajan palveluksesta eläkkeelle jääneet vähintään 15 vuotta sairauskassaan kuuluneet eläkeläiset. Työntekijöillä jäsenyys on pakollinen, toimihenkilöillä ja eläkeläisillä vapaaehtoi­nen. Toimihenkilöillä on oikeus välittömästi työsuhteen alkaessa liittyä sairauskassan jäseneksi, samoin eläkeläisten on kuukauden kuluessa eläkepäätöksen saamisesta jäsenyytensä jatkamises­ta.

Perheenjäseninä voivat sairauskassaan kuulua perheenhuoltajan mukana puoliso, joka ei ole työssä, eläkkeellä, työttömyyspäivärahalla tms. eikä opiskele (esim. kotirouva) ja alle 16-vuotiaat omat, otto- tai kasvattilapset, jotka asuvat samassa taloudessa. Perheenjäsenistä ei mene lisäjäsenmaksua. Perheenjäsenen ilmoittamisesta sairauskassaan on jäsenen itse huolehdit­tava, jäsenyys ei tule automaattisesti perheenhuoltajan liittyessä sairauskassaan.  Eläkeläisten perheenjäsenet eivät voi kuulua sairauskassaan.


SAIRAUSKASSAN JÄSENMAKSU KASSASTA EROAMINEN JA EROTTAMINEN

MÄÄRÄ
Työsuhteessa olevalla jäsenellä jäsenmaksu on 1,3prosent­tia työnantajalta saadusta ennakkoperintälain alaisesta palkasta.

Eläkkeellä olevalta jäseneltä peritään 1,3 prosenttia hä­nen eläketulostaan.

Palkkaa ja eläkettä samanaikaisesti saavalta (esimerkiksi osaeläkkeellä olevalta) henkilöltä jäsenmaksu peritään sekä palkasta että eläkkeestä. Häneen sovelletaan näiden sääntöjen mukaisia työsuhteessa työnantajaan olevaa henkilöä koskevia määräyksiä.

Muun syyn kuin sairauden tai synnytyksen vuoksi palkattomalla lomalla (esim. hoitovapaaja vuorotteluvapaa) olevan jäsenen jäsenmaksu on tällä hetkellä 15,00 euroa kuu­kaudessa.

SUORITTAMINEN
Työnantaja pidättää sairauskassan jäsenmaksun palkasta palkanmaksun yhteydessä ja tilittää sen sairauskassalle.

Niiltä työkyvyttömyys-, työttömyys- tai vanhuuseläkettä saavilta jäseniltä, joiden TEL-eläkkeen maksaa Eläke-Tapiola eläkelaitos pidättää jäsenmaksun ja tilittää sen sairauskas­salle. Muista Eläke-Tapiolan maksamista eläkkeistä (esim. LEL- ja tapaturmaeläkkeet) sekä muiden eläkelaitosten maksamista eläkkeistä perittävien jäsenmaksujen maksamisesta on eläke­läisen sovittava erikseen.

KASSASTA EROAMINEN
Työsuhteessa oleva kassan jäsen eroaa kassasta lakatessaan kuulumasta sen toimintapiiriin.

Eläkkeellä oleva kassan jäsen eroaa kassasta tehtyään kassalle eroamista koskevan kirjallisen ilmoi­tuksen. Eläkkeellä oleva jäsen katsotaan kassasta eronneeksi, mikäli hän on laiminlyönyt jäsenmaksujen suorittamisen 1 kuukauden ajalta. Eroaminen katsotaan tapahtuneeksi sen kuukauden lopussa, jonka aikana ilmoitus on tehty tai jonka aikana maksujen suorittamisen laiminlyönti on todettu.

Eläkkeellä oleva henkilö, joka eläkkeellä ollessaan on eronnut kassasta, ei ole oikeutettu uudelleen liittymään kassan jäseneksi.

Edellä 4 §:n 1 momentissa mainittu perheenjäsen lakkaa kuulumasta kassan toimintapiiriin kun siinä mainittu työntekijä tai toimihenkilö lakkaa kuulumasta kassan toimintapiiriin tai kun hän lakkaa olemasta perheenjäsen. Jos perheenjäsen liittyy toiseen työpaikkakassaan tai menee ansiotyöhön hän lakkaa kuulu­masta kassan toimintapiiriin.

Kassasta eroavalle jäsenelle ei palauteta mitään hänen suorittamistaan jäsenmaksuista, paitsi siinä tapauksessa, että työssä oleva jäsen eroaa kassasta ennen kuin on kuulunut 6 kuukautta sen toimintapii­riin, jolloin hänelle maksetaan takaisin kaikki hänen maksamansa jäsenmaksut.

Jos työntekijä palaa työnantajan palvelukseen 30 päivän kuluessa eroamisestaan on hän oikeutettu lukemaan yhtämittaiseksi jäsenyysajakseen entisen jäsenyytensä kassassa.

 

Jäsentä ei voida erottaa kassasta.

 

Jäsenellä, joka eroaa kassasta, ei ole osuutta kassan varoihin

takaisin kassan etusivulle