Työssäoloehto muuttunut 1.1.2010

 

Vanha työssäoloehto

(Ansiopäivärahan saaminen edellyttää, että on ollut työttömyyskassan jäsen ennen työttömyyttä vähintään kymmenen (10) kuukautta ja täyttänyt työssäoloehdon jäsenyysaikana.)

Uusi työssäoloehto 

 Työssäoloehto täyttyy, kun henkilö jäsenyysaikana on työttömyyttä edeltäneen 28 kuukauden tarkastelujakson sisällä palkkatyössä vähintään 34 kalenteriviikkoa, joissa työaika on kunakin kalenteriviikkona ollut vähintään 18 tuntia.

ALKUEHTO

Haettaessa päivärahaa ensimmäistä kertaa työssäoloehto täyttyy, kun on työskennellyt työttömyyttä edeltäneen 28 kuukauden aikana vähintään 43 kalenteriviikkoa.

PALUUEHTO

Jos päivärahaa on maksettu 1.1.1997 tai sen jälkeen täyttyy paluuehto, kun on työskennellyt työttömyyttä edeltäneen 24 kuukauden aikana vähintään 34 kalenteriviikkoa.

Työssäoloehtoon kelpaa työ, jossa työaika on vähintään 18 tuntia kalenteriviikossa ja josta maksetaan työehtosopimuksen mukainen palkka. Ellei alalla ole työehtosopimusta, on palkan oltava kokoaikatyöstä vähintään 940 euroa/kk vuonna 2007.

TTL 14 luvun 1 a §:n mukaan määrää tarkistetaan vuosittain tammikuun alusta lukien työntekijän eläkelain 96 §:n 1 momentissa tarkoitetulla palkkakertoimella. TTL:n mukainen määrä (940 €) on vuoden 2007 tasossa. Vuoden 2007 palkkakertoimen arvo oli 1,100.

Sosiaali- ja terveysministeriö on asetuksellaan 24.10.2007 vahvistanut vuoden 2008 palkkakertoimeksi 1,124.

SITEN TTL 5 luvun 4 §:n 3 mom. mukainen palkka vuonna 2008 on :
940 x 1,124 / 1,100 = 961 euroa

Palkkatuella tuettu työ 1.1.2006 alkaen

Työstä, johon työnantajalle on maksettu korkeinta korotettua palkkatukea, voidaan hyväksyä työssäoloehtoon vain puolet työssäoloehtoon kelpaavista viikoista.

Yhdistelmätukityö

Ennen vuotta 2002 tehdystä yhdistelmätukityöstä voidaan hyväksyä työssäoloehtoon vain kolmannes, kuitenkin enintään 16 viikkoa.

Yhdistelmätukityöstä, joka on tehty 1.1.2002 tai sen jälkeen, voidaan hyväksyä työssäoloehtoon puolet.

Työ, joka on tehty 1.1.2003 lukien ja johon työnantaja on saanut vain työmarkkinatukea kelpaa kokonaisuudessaan työssäoloehtoon.

TARKASTELUJAKSO

Työssäoloehdon tarkastelujaksoa voidaan pidentää enintään seitsemän vuotta hyväksyttävistä syistä, joita ovat:
 

  • sairaus ja kuntoutus
  • asevelvollisuus ja siviilipalvelus
  • opiskelu
  • alle kolmivuotiaan lapsen hoito
  • vuorotteluvapaa
  • vankeusrangaistus
  • osatyökyvyttömyys ja osa-aikaeläke
  • yhdistelmätukityöstä aika, joka ei kelpaa työssäoloehtoon sekä 1.1.2006 jälkeen sellaisen työn aika, johon on maksettu korkeinta korotettua palkkatukea ja joka ei kelpaa työssäoloehtoon
takaisin ohjesivulle